Ban Giám hiệu thông báo đến các học viên có quyết định công nhận tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh Khóa 1 – đợt 1 (2013-2015) về thời gian và địa điểm dự lễ tốt nghiệp như sau:

1.     Thời gian:

a.     Thời gian nhận lễ phục

-         Học viên đăng ký nhận lễ phục tại Phòng Quản trị Thiết bị vào buổi chiều ngày 01/3/2016 từ 13h30’ đến 17h00’.

-         Trả lễ phục ngày 02/3/2016 (sau khi kết thúc buổi lễ 30 phút).

b.     Thời gian tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp: diễn ra buổi chiều ngày 02/3/2016 bắt đầu vào lúc 15g00’.

Học viên có mặt tại Hội trường vào lúc 14g30’ để ổn định tổ chức.

2.     Địa điểm : Hội trường lớn – Trường Đại học Tây Đô.

Đề nghị các tân Thạc sĩ thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

Chi tiết kê hoạch (đã ký)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

Số: 60 /KH-ĐHTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 17 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức Lễ trao bằng Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

 Khóa I – Đợt 1 (2013-2015)

 1. MỤC ĐÍCH  - Ý NGHĨA

-  Tổng kết công tác đào tạo khóa học.

-  Công nhận kết quả học tập, rèn luyện và những thành tích đạt được của học viên lớp Cao học Quản trị kinh doanh Khóa I – Đợt 1.

-  Quảng bá hình ảnh nhà trường và khẳng định vai trò của Trường Đại học Tây Đô trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ
 2. Thời gian: diễn ra buổi chiều ngày 02/3/2016 bắt đầu vào lúc 15h00.
 3. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đại học Tây Đô.
 4. Thành phần tham dự buổi lễ: Đại diện Ban Giám hiệu; đại diện các Phòng, Khoa, Trung tâm; Phụ huynh của học viên về tham dự lễ.
  1. CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ
 5. Văn nghệ chào mừng.
 6. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.
 7. Phát biểu của Ban Giám hiệu.
  1. Báo cáo tổng kết khóa học.
  2. Đọc Quyết định công nhận tốt nghiệp.
  3. Đọc Quyết định khen thưởng và phát thưởng.
  4. Phát biểu của học viên.
 8. Lễ trao bằng tốt nghiệp.
 9. Bế mạc.
  1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
 10. Khoa Đào tạo Sau đại học

-       Lập kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp.

-       Danh sách học viên tiêu biểu được khen thưởng.

-       Thông báo học viên đến dự lễ trao bằng tốt nghiệp.

 1. Khoa Quản trị kinh doanh

-   Báo cáo tổng kết khóa học.

-   Danh sách học viên tốt nghiệp.

 1. Phòng Tổ chức – Hành chánh

-       Chuẩn bị Quyết định khen thưởng cuối khóa cho học viên tiêu biểu.

-       Gửi thư mời HĐQT, BGH, Lãnh đạo Phòng, Khoa và Trung tâm trực thuộc Trường dự lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Khóa I.

-       Chuẩn bị 02 bảo vệ trực ngoài hội trường và dưới sảnh dãy nhà học D.

 1. Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên

-       Phối hợp Đoàn trường chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng (03 tiết mục).

-       Trang trí trong và ngoài hội trường.

-       Chụp ảnh làm tư liệu cho Trường và chụp ảnh cho học viên tốt nghiệp.

-       Bảo vệ trật tự trong hội trường.

-       Chuẩn bị 02 sinh viên làm lễ tân.

-       In Giấy khen cho học viên tiêu biểu.

-       Đóng tập tài liệu về buổi lễ tốt nghiệp.

-       Chuẩn bị trang trí phông, nền chụp ảnh dưới sảnh dãy nhà học D.

 1. Phòng Quản trị thiết bị

-       Thông báo lịch nhận lễ phục cho học viên vào sáng ngày 02/3/2016.

-       Phát và thu lễ phục cho học viên tốt nghiệp.

 1. PhòngTài chính – Kế hoạch

-       Dự trù kinh phí thực hiện các nội dung, tiền thưởng học viên tiêu biểu.

-       Phiếu thuê lễ phục cho học viên.

 1. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN.   

-  Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu (MC- Phòng CTCT&QLSV)

  -  Phát biểu của Ban Giám hiệu.

  -  Báo cáo tổng kết khóa học ( Khoa Quản trị kinh doanh).

  -  Đọc Quyết định khen thưởng, điều khiển khen thưởng (Khoa Sau đại học).

  - Đọc Quyết định công nhận tốt nghiệp, điều khiển trao bằng tốt nghiệp (Phòng Đào tạo).

   -   Trao bằng tốt nghiệp (Ban Giám hiệu, Khoa Sau đại học và Khoa QTKD).

      -   Bế mạc (MC- Phòng CTCT&QLSV).

Các đơn vị liên quan thực hiện theo sự phân công trong kế hoạch đồng thời phối hợp tốt trong công tác chuẩn bị.

Các nội dung công việc phải hoàn thành và báo cáo Ban tổ chức trước 16h00 ngày 01/3/2016.

                                                                  HIỆU TRƯỞNG (đã ký)

-        

 1. HÌNH ẢNH CƠ SỞ VẬT CHẤT
 2. HÌNH ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP
 3. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA TRƯỜNG
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 cunhan-tainang

Hợp tác và Quảng cáo

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

10633198
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
5122
16785
10633198

Liên hệ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

 Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

 Điện thoại: 02923.840666 - 02923.840222 - 02923.740768

 Email : admin@tdu.edu.vn

 Webstie: www.tdu.edu.vn