Menu

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
Thực hiện theo yêu cầu công văn số 2271/BGDĐT-KHTC ngày 28/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công khai tài chính theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, Nay Trường Đại học Tây Đô xin báo cáo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo những nội dung theo yêu cầu của công văn trên như sau:
 (Xem chi tiết)          

Thực hiện 3 công khai:
Thực hiện theo yêu cầu công văn số 9535/BGDĐT-KHTC ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT. Nay Trường Đại học Tây Đô xin báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo các nội dung chính sau đây:

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12493722
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
642
3490
12493722