1. QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

 
2. QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐTngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
 
4. QUY ĐỊNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 1:
 
 
 
 
 
7. QUY ĐỊNH VỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN

CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO:
                                                 - Phụ Lục 1

                                                  - Phụ Lục 2

                                                  - Phụ Lục 3

                                                  - Phụ Lục 4

                                                  - Phụ Lục 5
                                                 

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

11550002
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
1434
8745
11550002