Menu

QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
(Ban hành theo Quyết định số 484/QĐ-ĐHTĐ, ngày 17 /9 /2014 của Hiệu Trưởng
trường Đại học Tây Đô)

Quy chế này quy định những vấn đề chung nhất về quy trình tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập, xử lý học vụ và cấp văn bằng tốt nghiệp đối với sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy tại trường Đại học Tây Đô. Quy chế này là văn bản pháp qui cơ bản để điều hành mọi hoạt động giảng dạy, học tập, quản lý đào tạo thống nhất trong toàn Trường. Quy chế này sẽ được điều chỉnh, bổ sung hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế.

Xem chi tiết tại đây

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12093661
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
2221
22615
12093661