Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(04/11/2019)

-14h00: Ban Thanh tra Pháp chế làm việc với Phòng Đào tạo

-         Thành viên Ban TTPC, Phòng Đào tạo

-         Phòng họp

Thứ 3

(05/11/2019)

-8h00: Ban Thanh tra Pháp chế làm việc với Khoa Đào tạo thường xuyên

-15h00: Họp Hội đồng TĐG 04 CTĐT

- Thành viên Ban TTPC, Khoa ĐTTX

- BGH, Thành viên Hội đồng TĐG 04 CTĐT

-         Phòng họp

-         Phòng họp

Thứ 4

(06/11/2019)

-         9h00: Họp giao ban

-         13h30:BGH tiếp sinh viên

-14h00: Hướng dẫn kiểm tra, rà soát báo cáo TĐG và danh mục minh chứng TC1,2,3

-         BGH và lãnh đạo các phòng chức năng

-         Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh.

- GĐ.TTĐBCL, nhóm chuyên trách TC1,2,3 của 04 CTĐT

-         Phòng họp

-Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

-Phòng truyền thống

Thứ 5

(07/11/2019)

-8h00: Hướng dẫn kiểm tra, rà soát báo cáo TĐG và danh mục minh chứng TC1,2,3

-14h00: Hướng dẫn kiểm tra, rà soát báo cáo TĐG và danh mục minh chứng TC1,2,3

- GĐ.TTĐBCL, nhóm chuyên trách TC1,2,3 của 04 CTĐT

- GĐ.TTĐBCL, nhóm chuyên trách TC1,2,3 của 04 CTĐT

-         Phòng truyền thống

-         Phòng truyền thống

Thứ 6

(08/11/2019)

-8h00: Hướng dẫn kiểm tra, rà soát báo cáo TĐG và danh mục minh chứng TC4,5

-14h00: Hướng dẫn kiểm tra, rà soát báo cáo TĐG và danh mục minh chứng TC4,5

- GĐ.TTĐBCL, nhóm chuyên trách TC4,5 của 04 CTĐT

- GĐ.TTĐBCL, nhóm chuyên trách TC4,5 của 04 CTĐT

-         Phòng truyền thống

-         Phòng truyền thống


Thứ 7

(09/11/2019)

-7h00: Hội đồng thi Tin học

-8h00: Hướng dẫn kiểm tra, rà soát báo cáo TĐG và danh mục minh chứng TC6,7

-14h00: Hướng dẫn kiểm tra, rà soát báo cáo TĐG và danh mục minh chứng TC6,7

- Hội đồng thi

- GĐ.TTĐBCL, nhóm chuyên trách TC6,7 của 04 CTĐT

- GĐ.TTĐBCL, nhóm chuyên trách TC6,7 của 04 CTĐT

-         Phòng HĐ

-         Phòng truyền thống

-         Phòng truyền thống

Chủ nhật

(10/11/2019)

-8h00: Hướng dẫn kiểm tra, rà soát báo cáo TĐG và danh mục minh chứng TC8,9

-14h00: Hướng dẫn kiểm tra, rà soát báo cáo TĐG và danh mục minh chứng TC8,9

- GĐ.TTĐBCL, nhóm chuyên trách TC8,9 của 04 CTĐT

- GĐ.TTĐBCL, nhóm chuyên trách TC9,9 của 04 CTĐT

-         Phòng truyền thống

-         Phòng truyền thống

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12490630
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
1040
4927
12490630