Menu

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành mức học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đối với sinh viên
hệ chính quy bậc Đại học, Cao đẳng khóa 11.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tây Đô được ban hành ngày 24 tháng 3 năm 2006 của Hội đồng quản trị Trường Đại học Tây Đô;
Căn cứ Quy chế Tài chính và Quản lý tài sản của Trường Đại học Tây Đô được ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-CTHĐQT ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Tây Đô;
Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Tây Đô, nhiệm kỳ 2016-2021;
Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-HĐQT ngày 16/02/2016 của Hội đồng quản trị về việc áp dụng mức học phí đối với sinh viên các lớp hệ chính quy bậc Đại học, Cao đẳng năm học 2016-2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành mức học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đối với sinh viên hệ chính quy bậc Đại học, Cao đẳng khóa 11 như sau:
* Các ngành bậc Đại học hệ chính:
1. Dược học: (14TC) 15.950.000 đồng/học kỳ
2. Điều Dưỡng: (14TC) 8.950.000 đồng/học kỳ
3. Kế Toán: (14TC) 6.150.000 đồng/học kỳ
4. Tài chính – Ngân hàng: (14TC) 6.150.000 đồng/học kỳ
5. Quản trị - Kinh doanh: (14TC) 6.150.000 đồng/học kỳ
6. Quản trị Du lịch và Lữ Hành: (14TC) 6.150.000 đồng/học kỳ
7. Công nghệ Thông tin: (14TC) 6.150.000 đồng/học kỳ
8. Công nghệ KT công trình XD: (14TC) 6.150.000 đồng/học kỳ
9. Điện – Điện tử: (14TC) 6.150.000 đồng/học kỳ
10. Luật Kinh tế: (14TC) 6.150.000 đồng/học kỳ
11. Ngôn Ngữ Anh: (14TC) 6.150.000 đồng/học kỳ
12. Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch): (14TC) 6.150.000 đồng/học kỳ
13. Văn học: (14TC) 6.150.000 đồng/học kỳ
14. Quản lý tài nguyên môi trường: (14TC) 6.150.000 đồng/học kỳ

15. Công nghệ thực phẩm: (14TC) 6.850.000 đồng/học kỳ
16. Kỹ thuật môi trường: (14TC) 6.150.000 đồng/học kỳ
17. Quản lý đất đai: (14TC) 6.150.000 đồng/học kỳ
18. Nuôi trồng thủy sản: (14TC) 6.150.000 đồng/học kỳ
* Các ngành bậc Cao đẳng hệ chính qui:
1. Dược học (13TC) 9.830.000 đồng/học kỳ
2. Điều dưỡng: (13TC) 7.230.000 đồng/học kỳ
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, các đơn vị thuộc Trường có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
                                                                                                                            

       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                (Đã kí)

 

                                                                            TS-LS.Nguyễn Tiến Dũng

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12490895
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
1305
4927
12490895