Menu

Trên thế giới, hiện có nhiều nước tổ chức "Ngày Pháp luật" hay "Ngày Hiến pháp" như một ngày hội để "thượng tôn pháp luật", tôn vinh Hiến pháp – đạo luật gốc của mỗi quốc gia. Hiện có khoảng 40 quốc gia lấy ngày ký, ban hành hoặc thông qua Hiến pháp để hàng năm tổ chức kỷ niệm "Ngày Hiến pháp" của mình. Trong ngày này, các luật gia, luật sư và các hiệp hội nghề nghiệp về luật tổ chức nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng nhằm tăng cường hơn nhận thức của nhân dân, học sinh, sinh viên về vị trí, vai trò tối thượng, không thể thay thế của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt là về các giá trị tự do, dân chủ, công lý, công bằng.
Ở Việt Nam, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 quy định: "Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội" (Điều 8). Lý do lấy ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật vì đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên ở Nhà nước ta, Hiến pháp năm 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, là sự khẳng định mạnh mẽ các giá trị dân chủ, dân quyền, thượng tôn pháp luật và còn tồn tại bền vững cho đến ngày hôm nay. Các giá trị đó thể hiện tập trung nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, được kế thừa trong các bản Hiến pháp tiếp theo.
Hưởng ứng sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, Trường Đại học Tây Đô quyết tâm thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với khẩu hiệu "Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân", Nhà trường hy vọng góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn trường về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật. Việc thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam ở Trường Đại học Tây Đô nhằm phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công việc, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm sự gắn kết với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Qua đó, Nhà trường mong muốn để không chỉ là một ngày 09/11, mà phấn đấu sẽ là 365 ngày trong một năm mọi người trong toàn trường sẽ luôn tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

Bộ môn Luật - Khoa Cơ bản

 

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12500767
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
2775
4912
12500767